Naar inhoud

Algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BRUDER MANNESMANN NEDERLAND B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

gebruiker: de besloten vennootschap Bruder Mannesmann Nederland B.V. en/of de aan haar gelieerde rechtspersoo)n(en);

koper: wederpartij van Bruder Mannesmann Nederland B.V. dan wel van de aan haar gelieerde rechtsperso(o)n(en)

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding (offerte) door gebruiker en voor iedere aanvaarding van een aanbieding (offerte) door gebruiker en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Indien ook de koper verwijst naar (zijn) algemene voorwaarden, zijn die voorwaarden niet toepasselijk: in afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 BW – welk artikelonderdeel tussen partijen niet toepasselijk is - zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van gebruiker toepasselijk.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding van de koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.

3. In offertes van gebruiker genoemde en/of door de koper opgegeven levertijden en andere terzake van door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn steeds globaal, indicatief en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de koper geen onmiddellijke aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. Een overeengekomen levertijd is derhalve geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleveringskosten, BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele installatiekosten, , tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Bij een samengestelde offerte bestaat geen verplichting voor gebruiker tot levering van een gedeelte van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. Evenmin geldt de offerte van gebruiker automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Levering

1. Levering geschiedt af gebruiker dan wel door haar in de Bondsrepubliek Duitsland gevestigde moeder-/zustervennootschap(pen), tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn aan de gebruiker.

Artikel 5. Levertijd

1. Door gebruiker genoemde en/of door de koper opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. De door gebruiker genoemde en/of door de koper opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen

Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren aan de koper.

Artikel 7. Technische eisen e.d.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld aan gebruiker.

3. Intellectuele eigendomsrechten betreffende door gebruiker aan de koper geleverde zaken berusten bij gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van een te leveren zaak kan van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8a. Wijzigingsbevoegdheid

Gebruiker is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken in geval de leverancier van gebruiker wijzigingen in de zaken aanbrengt. Indien gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de toegezegde zaak afwijkt, is koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Koper heeft deze bevoegdheid gedurende 10 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 9. Beeindiging van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende

gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien gebruiker de koper voor, bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien de overeenkomst tussen gebruiker en een koper een (duur)overeenkomst is die ertoe strekt dat gebruiker aan die koper voor een bepaalde of onbepaalde periode zaken en/of diensten zal leveren, is gebruiker gerechtigd die overeenkomst aan die koper op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

Artikel 10. Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. Indien de hier bedoelde garantie van toepassing is en een geleverde zaak een gebrek vertoont, is gebruiker verplicht binnen redelijke termijn nadat koper haar van het gebrek op de hoogte heeft gesteld de zaak te herstellen. Gebruiker kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.

2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper uitsluitend recht op herstel van de zaak. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Alle zaken die een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertonen, dienen bij gebruiker ter reparatie te worden aangeboden.

3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies. Onder onjuiste behandeling wordt mede verstaan: het (doen) verrichten van reparaties aan de zaak en het (doen) openen van de zaak. De garantie geldt evenmin indien schade het gevolg is van door koper aan de gebruiker voorgeschreven, op de betreffende zaak betrekking hebbende eisen en dergelijke.

4. Indien de garantie een zaak betreft die door een ander dan gebruiker zelf is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door die betreffende producent voor die zaak wordt gegeven.

5. De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien:

- gebruiker tot tweemaal toe een poging heeft ondernomen een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen zonder afdoende resultaat zijn gebleven en het gebrek ernstig genoeg is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of

- indien koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

6. De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt indien een eventueel type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. De door gebruiker aan koper geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken zelf,

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst(en) door gebruiker verrichte of te verrichten andere prestatie(s),

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door koper van overeenkomst(en).

2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch er op enige andere wijze enig recht op te vestigen.

4. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is gebruiker gerechtigd de geleverde zaken waarop het in het eerste lid bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derde(n) weg te (doen) halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag of gedeelte daarvan dat de koper zijn medewerking niet of niet naar behoren verleent.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht gebruiker zo spoedig als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De koper verplicht zich:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan gebruiker of aan een door deze aangewezen derde ter inzage te geven;

- alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan gebruiker conform artikel 3:239 BW;

- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan gebruiker conform artikel 3:239 BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van gebruiker indien gebruiker dat wenst;

- medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die gebruiker ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte zaken bij (af)levering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken.

Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de geleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 10 dagen na (af)levering schriftelijk aan gebruiker te melden.

3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 10 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na (af)levering schriftelijk te melden aan gebruiker.

4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker aan gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door gebruiker afgegeven prijzen:

- in EURO;

- exclusief BTW;

- exclusief kosten van vervoer;

- af gebruiker;

- exclusief kosten van verpakking en bescherming tegen beschadiging.

2. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en het moment van levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, met dien verstande dat de koper door gebruiker reeds gefabriceerde of bestelde, voor de koper bestemde zaken nog dient af te nemen tegen de laatstelijk tussen partijen geldende prijs, verhoogd met (maximaal) 10%.

4. Indien sprake is van levering van een soort zaak conform een overeenkomst als bedoeld in artikel 9 lid 3 van deze algemene voorwaarden is de koper steeds verplicht prijsverhogingen van de betreffende soort zaak te betalen die direkt verband houden met op verlangen van en/of in overleg met de koper tijdens de looptijd van de overeenkomst aan die soort zaak aangebrachte verbeteringen, wijzigingen en/of toevoegingen. Het vorenstaande geldt ook indien de prijsverhogingen meer dan 10% bedragen; het bepaalde in lid 3 van dit artikel is in een dergelijk geval in zoverre van toepassing dat de koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, door gebruiker reeds gefabriceerde of bestelde voor de koper bestemde zaken dient hij evenwel af te nemen tegen de verhoogde prijs, ook indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.

Artikel 14. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag de handelsvertragingsrente verschuldigd, zijnde deze rente gelijk aan de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden voor de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar of een daarvoor in de plaats tredende rente, verhoogd met 7 procentpunten.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten

Is de koper in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke

en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de koper.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

- voor schade bestaande in gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden;

- de aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een voorkomend geval te verstrekken uitkering;

- indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie althans van dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

2. Voormelde beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 17. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan gebruiker zijn toe te rekenen. Naast hetgeen daaromtrent in wet en rechtspraak wordt begrepen, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen, alsook stakingen in andere bedrijven dan die van gebruiker (zoals toeleveranciers), wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van gebruiker, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestaties benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan gebruiker afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die tijdige volledige nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval over en weer verplichtingen tot schadevergoeding bestaan.

4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde danwel leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het levering krachtens een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter – voorzover die regels niet van dwingend recht zijn - zal elk geschil tussen koper en gebruiker worden beslecht door de rechtbank te Zutphen. Gebruiker blijft echter bevoegd om koper te dagvaarden voor de volgens de wet of internationale verdragen bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie. Gebruiker is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.